Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ Opdrachtnemer: Clarinda Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 83065059, levert Diensten en gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van Diensten en Producten.
§ Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van haar Diensten. De Opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Clarinda Coaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Clarinda Coaching.
§ Overeenkomst: de tussen Clarinda Coaching en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waarbij Clarinda Coaching zich jegens Cliënt verbindt Diensten te verrichten en Producten aan te bieden en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Clarinda Coaching en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.2 van deze Algemene voorwaarden.
§ Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
§ Diensten: alle door Clarinda Coaching en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het geven van coaching en het aanbieden en leveren van producten via haar Website, alsmede alle andere door Clarinda Coaching ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
§ Producten: alle door Clarinda Coaching en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten, onder andere inhoudende magnesiumolie, magnesiumkristallen, magnesiumgel en pakketten met magnesiumproducten, die op de Website worden aangeboden.
§ Website: de Website van Clarinda Coaching, te raadplegen via www.clarindacoaching.nl.
§ Webshop: de Webshop van Clarinda Coaching, te raadplegen via shop.clarindacoaching.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij Clarinda Coaching Diensten aanbiedt of levert en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Clarinda Coaching en consument. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.
3. Niet alleen Clarinda Coaching maar ook alle personen, ondernemingen of instanties die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Clarinda Coaching zijn overeengekomen.
5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Clarinda Coaching deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

1. De door Clarinda Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Clarinda Coaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Clarinda Coaching beschikbare informatie.

Artikel 4. Opdrachten en annulering

1. Opdrachtgever kan contact opnemen met Clarinda Coaching via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
2. Clarinda Coaching zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte.
2A. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de Opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2B. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de Opdrachtgever
50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2C. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Opdrachtgever kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Clarinda Coaching zal de Overeenkomst naar beste inzicht, met de nodige zorgvuldigheid en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Clarinda Coaching heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Clarinda Coaching niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Clarinda Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Clarinda Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Clarinda Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Clarinda Coaching zijn verstrekt, heeft Clarinda Coaching het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Overeenkomst kan alleen door Clarinda Coaching worden uitgevoerd indien Opdrachtgever volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Clarinda Coaching bij het sluiten van de Overeenkomst. Opdrachtgever draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Clarinda Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Clarinda Coaching worden verstrekt.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Clarinda Coaching hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Clarinda Coaching dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
7. Clarinda Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Clarinda Coaching is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn en opzegging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Clarinda Coaching zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Clarinda Coaching de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Clarinda Coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Clarinda Coaching geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Clarinda Coaching en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Clarinda Coaching zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Clarinda Coaching ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde Diensten, is en blijft Clarinda Coaching houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan hem zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Clarinda Coaching behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Levering Producten

1. Op het moment dat de bestelling door Clarinda Coaching is ontvangen, stuurt Clarinda Coaching de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Opdrachtgever aan Clarinda Coaching kenbaar heeft gemaakt. Indien Opdrachtgever vóór 20.00 uur besteld, wordt de bestelling in beginsel de volgende werkdag verzonden.
2. Indien Clarinda Coaching de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk in kennis. Clarinda Coaching is gerechtigd om in onderling overleg met Opdrachtgever een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Opdrachtgever hiermee akkoord gaat.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Veenendaal en Uden.
4. Clarinda Coaching bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Clarinda Coaching kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen,. Daarnaast kan Opdrachtgever ervoor kiezen om de Producten zelf bij Clarinda Coaching af te halen.
5. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Opdrachtgever beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
6. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval jegens Clarinda Coaching het recht om:
i. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
ii. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Clarinda Coaching hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
iii. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Opdrachtgever redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Opdrachtgever niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;
iv. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar
geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
v. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.
7. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Clarinda Coaching niet gevergd kan worden, dan wel indien Clarinda Coaching tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.
8. Indien Opdrachtgever vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Clarinda Coaching gerechtigd om aan Opdrachtgever een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 11. Herroepingsrecht en retournering Producten

1. Een particuliere Opdrachtgever heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren.
2. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Opdrachtgever, of een door Opdrachtgever aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:
a. Het Product heeft ontvangen;
b. Het laatste Product heeft ontvangen indien Opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
c. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
d. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.
3. Indien Opdrachtgever binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Clarinda Coaching het gehele door Opdrachtgever betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.
4. Producten kunnen alleen worden geretourneerd indien alle verpakkingen nog ongeopend en intact zijn en de verpakking van de Producten nog verzegeld is, in verband met de hygiëne. Indien Klant de verzegeling van de verpakking van een Product heeft verbroken, vervalt dus het herroepingsrecht.
5. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Opdrachtgever kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Opdrachtgever is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Opdrachtgever een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.
6. Opdrachtgever kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Opdrachtgever.
7. Clarinda Coaching is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Opdrachtgever een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Opdrachtgever de bestelling wenst te retourneren, kan Opdrachtgever het retourformulier invullen. Het staat Opdrachtgever ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Clarinda Coaching kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
8. Indien Opdrachtgever op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Clarinda Coaching om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Clarinda Coaching onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 12. Ontbinding van de Overeenkomst

1. Clarinda Coaching heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings- of coachingstraject, workshop of training, te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee te weigeren. In deze gevallen heeft de Opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Clarinda Coaching betaalde bedrag.
2. De Opdrachtgever voor een begeleidings- of coachingstraject, workshop of training heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een begeleidings- of coachingstraject, workshop of training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee na aanvang van een begeleidings- of coachingstraject, workshop of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Clarinda Coaching, anders rechtvaardigen.
4. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
5. De vorderingen van Clarinda Coaching op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
5A. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Clarinda Coaching ter kennis gekomen omstandigheden Clarinda Coaching goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
5B. indien Clarinda Coaching de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
6. In de genoemde gevallen is Clarinda Coaching bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Clarinda Coaching schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Annulering Diensten door Opdrachtgever

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.
2. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een begeleidings- of coachingstraject, workshop of training is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
3. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een begeleidings- of coachingstraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van een begeleidings- of coachingstraject, workshop of training te voldoen.
4. Een individuele begeleidings- of coachingsessie kan tot 48 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Clarinda Coaching gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de sessie in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen Coachee niet op de geplande sessie verschijnt, wordt ook het volledige afgesproken tarief in rekening gebracht.

Artikel 14. Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Clarinda Coaching.
2. Clarinda Coaching zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
3. Indien een klacht gegrond is zal Clarinda Coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Clarinda Coaching slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 15. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Clarinda Coaching, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
6. Indien Clarinda Coaching met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Clarinda Coaching desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7. Clarinda Coaching mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Clarinda Coaching kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

Artikel 16. Betaling

1. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Clarinda Coaching zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever vermelden.
2. Betaling in de Webshop geschiedt bij voorkeur vooraf via iDEAL of Bancontact.
3. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt Clarinda Coaching respectievelijk € 4,95 en € 9,95 verzendkosten.
4. Betaling voor de overige Diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Clarinda Coaching aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
5. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Clarinda Coaching gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag tevens een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Clarinda Coaching en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Clarinda Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 9.Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door Clarinda Coaching, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

Artikel 17. Incassokosten

1. In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Clarinda Coaching aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is Opdrachtgever aan Clarinda Coaching buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
1A. Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Clarinda Coaching aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Clarinda Coaching wordt voldaan.
1B. Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Clarinda Coaching aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval voor zakelijke Opdrachtgevers, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €125,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
2. Indien Clarinda Coaching aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

1. Clarinda Coaching en haar eventuele partners zijn nimmer aansprakelijkheid voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan Opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens de Clarinda Coaching geleverde Diensten en Producten.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Clarinda Coaching is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
3. Clarinda Coaching is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Clarinda Coaching, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Clarinda Coaching om, als een door Clarinda Coaching ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
4. De Producten die Clarinda Coaching aanbiedt in de Webshop zijn niet geschikt voor mensen met nierproblemen en een lage bloeddruk. Clarinda Coaching doet zo veel mogelijk om dit voorafgaand aan de verkoop aan Opdrachtgever duidelijk te maken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van haar Producten. Bij medische vragen adviseert Clarinda Coaching altijd met de huisarts of behandelend arts te overleggen.
5. Clarinda Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.
6. Clarinda Coaching draagt er zorg voor dat zij haar Website en Webshop zo goed mogelijk beveiligt, maar deze kan nooit 100% beveiligd zijn tegen buitenstaanders met kwade intenties. Clarinda Coaching is dan ook niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit een potentiële cyberaanval.
7. Opdrachtgever vrijwaart Clarinda Coaching voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
8. Ten aanzien van de verleende Diensten van Clarinda Coaching geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Clarinda Coaching kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde Diensten.
Indien Clarinda Coaching aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
9. De aansprakelijkheid van Clarinda Coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Clarinda Coaching.

Artikel 19. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Clarinda Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Clarinda Coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Clarinda Coaching worden daaronder begrepen.
2. Clarinda Coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Clarinda Coaching haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Clarinda Coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Clarinda Coaching niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Clarinda Coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

1. Op iedere Overeenkomst tussen Clarinda Coaching en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Clarinda Coaching gevestigd is.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

1. Clarinda Coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Clarinda Coaching zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.